دکتر مسعود جان بزرگی

دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ساختار شخصیت از دیدگاه اسلام در چارچوب رویکرد صفاتمجموع: ۲

بازدید: ۲۷۰۹

پایان نامه

ساختار شخصیت از دیدگاه اسلام در چارچوب رویکرد صفات

ارسال شده در: 14 اردیبهشت 1395 - 06:46 توسط دكتر مسعود جان‌بزرگي

نویسنده
محمد صادق شجاعی
استاد راهنما
مسعود جان بزرگی و علی عسکری
استاد مشاور
سید محمد غروی راد و عباس پسندیده

چکیده پایان نامه بررسی و تحلیل در حدود 25000واژه بیانگر صفات در متون اسلامی و تحلیل عاملی آنها منجر به تهیه آزمونی برای سنجش شخصیت بر اساس متون دینی اسلامی گردید

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها